เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาท
กติกา
กติกา

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัลรวมกว่า 10 ล้านบาท

เราจะใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านสำหรับแคมเปญ เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัลรวมกว่า 10 ล้านบาท ที่www.เที่ยวไทยได้ลุ้น.com ภายใต้การดำเนินงานของ บ.ปีเตอร์มู จำกัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”ในการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงลุ้นรางวัลรวมกว่า 10 ล้านบาทเราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ และจะใช้ ”ข้อมูลส่วนบุคคล”ของท่านเพื่อจับรางวัลชิงโชคในแคมเปญนี้เท่านั้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงนี้ หมายถึง ชื่อ นามสกุล, อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณสามารถติดต่อเราโดยช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทางอีเมล admin@petermoo.co.th

ทาง Facebook: เที่ยวไทยได้ลุ้น

ทางไปรษณีย์ บริษัทปีเตอร์มู จำกัด ที่อยู่ 32 ซอยพัฒนาการ 63 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250 ประเทศไทย

เกณฑ์การให้รางวัล

 • ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้า หรือ บริการกับพันธมิตรที่ร่วมในโครงการ ตั้งแต่ 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ทุกๆ 500 บาทจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ไม่จำกัดสิทธิ์ (ไม่สามารถรวมสลิปได้ และ ซื้อ package 10,000 บาท = 20 สิทธิ์)
 • นำ Code จากคูปองที่ได้รับ มากรอกใน LINE OA “เที่ยวไทยได้ลุ้น”
 • ระยะเวลาการส่งรหัส 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
 • การจับรางวัลใหญ่ 17 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 พฤศจิกายน 2563
 • การมอบรางวัล 26 พฤศจิกายน 2563
 • สถานที่จับ รางวัล : ณ อาคารสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เวลา 11.00-14.00 น.
 • Live สด ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และ พร้อมตรวจสอบรายชื่อย้อนหลังได้ทาง

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด กรณีผู้โชคดี อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการจับแจกของรางวัล (ภายใน 15 ต.ค. และ 15 พ.ย. 2563) ยกเว้นการจับรางวัลครั้งที่ 3 (17 พ.ย. 2563) ผู้โชคดีต้องมาแสดงหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นใด ๆ ที่มิใช่ผู้โชคดีมารับของรางวัล หากไม่มารับของรางวัลตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หรือ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ และผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลให้ผู้อื่นได้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะต้องติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในด้านการบริการและคุณภาพ ตามรายละเอียดเอกสารในใบส่งมอบของรางวัลที่ทางบริษัทฯส่งมอบให้ท่านด้วยตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ บริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดจากการ จดทะเบียนรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ค่าโอนรถ ค่ามัดจำป้ายแดง ค่าพ.ร.บ.ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จะต้องติดต่อสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่สายการบินและ ปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขของสายการบิน ก่อนการเดินทาง
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น Gift Voucher ที่พักโรงแรม และ บัตรรับประทานอาหาร จะต้องสำรองที่พักกับทางโรงแรม และ จองห้องอาหารกับทางร้าน และ ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของ Voucher ที่ได้ระบุไว้
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นสินค้า และ บริการ จะต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่าย ตามเอกสารรายละเอียดการประกันสินค้านั้นๆ ตามรายละเอียดเอกสารที่ทางบริษัทฯได้ส่งมอบด้วยตัวท่านเอง
 10. คูปองรหัส ที่ใช้ร่วมรายการจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯว่าเป็นของจริงก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าคูปองรหัสที่ร่วมรายการที่ส่งมา ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ หรือไม่ได้มาจากการจัดรายการครั้งนี้ หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บคูปองรหัสไว้เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกในไลน์ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยคูปองรหัสที่ร่วมรายการ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 12. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนไลน์ ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม
 13. ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมสนุกเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
 14. การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ของพันธมิตรในโครงการ ระบบจะเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการเข้าในระบบข้อมูลแบบอัตโนมัติ เมื่อผู้ร่วมรายการกดอนุญาตให้ส่งชื่อเข้าร่วมรายการ ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจับรางวัลชิงโชคในแคมเปญนี้เท่านั้น
 15. การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ของพันธมิตรในโครงการ สงวนสิทธิ์การร่วมรายการชิงโชคเฉพาะสินค้าและบริการที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
 16. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยใม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5 % ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หากผู้โชคดีไม่ยินยอมชำระภาษีรางวัลชิงโชค บริษัทจะขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 19. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 20. พนักงาน บริษัท ปีเตอร์มู จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 21. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวม รหัสที่ผู้ร่วมรายการส่งมาใน Line OA ลงบนกระดาษเพื่อตัดชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อ ผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 22. ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมที่
Top
ติดต่อทีมงาน